Algemene voorwaarden

V7 13-05-2022 | 15:35:25

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME TRAP VOOR TRAP

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan Trap voor Trap van Spieren voor Spieren.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die middels een inschrijving / donatie van minimaal 7,50 Euro aan Stichting Spieren voor Spieren deelneemt aan het Evenement.
 • Evenement: het door Spieren voor Spieren  te organiseren evenement, genaamd “Trap voor Trap”.
 • Evenementenlocatie: de locatie(s) waar het Evenement plaatsvindt.
 • Donatiegeld: van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zich inspant om via donaties (van derden) een sponsoropbrengst - € 150 voor volwassenen en € 75  voor kinderen tot 16 jaar - bijeen te brengen.
 • Huisregels: de huisregels van Spieren voor Spieren waaraan Deelnemers zich (mogelijk) dienen te houden bij het bezoeken van het Evenement.
 • Spieren voor Spieren: Spieren voor Spieren B.V. handelend onder de naam Spieren voor Spieren, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Mercatorweg 1200.
 • Toegangsbewijs: een bewijs, door of vanwege Spieren voor Spieren verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Deelnemer blijkt om mee te doen aan het Evenement.
 •  Website(s)www.trapvoortrap.com en eventuele specifieke daaraan gelieerde websites van Evenementen die op naam of ten behoeve van Spieren voor Spieren geregistreerd zijn, inclusief eventuele daaraan gekoppelde door of vanwege Spieren voor Spieren ontwikkelde apps.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Deelnemer en op het bezoek van de Deelnemer aan de Evenementenlocatie.

2.2    Spieren voor Spieren heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Spieren voor Spieren zal de Deelnemer tijdig van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website(s) te melden. Indien de Deelnemer van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Deelnemer Spieren voor Spieren hiervan binnen 7 (zeven) dagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Deelnemer zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

2.3    De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

2.5    Mededelingen en overige informatie met betrekking tot het Evenement en/of de Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Spieren voor Spieren en/of derden via de Website(s) of social media (weer)gegeven of verstrekt. Spieren voor Spieren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Spieren voor Spieren en/of derden gedane mededelingen.

Artikel 3 – Toegang en Toegangsbewijs

3.1    De Deelnemer ontvangt zijn Toegangsbewijs voor het Evenement per e-mail in een bevestigingsmail nadat de Deelnemer zich heeft ingeschreven.

3.2    De Deelnemer dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Deelnemer op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van Spieren voor Spieren, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.

3.3    Een Toegangsbewijs wordt eenmalig per e-mail aan de Deelnemer verstrekt en geeft aan één Deelnemer toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.

3.4    Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Spieren voor Spieren.

3.5    Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Deelnemer ter beschikking is gesteld, rust op de Deelnemer het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Deelnemer is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

Artikel 4 – Annulering of verplaatsing Evenement

4.1    Spieren voor Spieren is gerechtigd (onderdelen van) het Evenement te wijzigen. In geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal noch Spieren voor Spieren noch Stichting Spieren voor Spieren de donatie(s) en/of andere geworven donaties van derden restitueren.

4.2    Spieren voor Spieren is gerechtigd (onderdelen van) het Evenement, waaronder podia en/of optredens van artiesten, te annuleren of verplaatsen, om welke reden dan ook. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om te controleren of (onderdelen van) het Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Spieren voor Spieren haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Deelnemer daarover wordt geïnformeerd. Spieren voor Spieren kan echter niet garanderen dat de Deelnemer deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. Spieren voor Spieren is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding van enige ontstane kosten.

4.3    Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Deelnemer contact opnemen met Spieren voor Spieren via spieren@spierenvoorspieren.nl

4.4    Indien het Evenement door of vanwege Spieren voor Spieren wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden.

4.5 Indien een Deelnemer deelname wenst te annuleren dan dient hij/ zij dat schriftelijk per e-mail via spieren@spierenvoorspieren.nl met te verifiëren gegevens te doen. Spieren voor Spieren hanteert de volgende voorwaarden voor annulering van inschrijving:

 • bij annulering tot 31 augustus 2022 vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats. Donatiegeld kan niet worden gerestitueerd.
 • bij annulering na 31 augustus 2022 tot de start van Trap voor Trap vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Donatiegeld kan niet worden gerestitueerd.

Artikel 5­ – Huisregels en voorwaarden van derden

5.1    Tenzij anders is bepaald in de Huisregels, dienen Deelnemers van het Evenement en de Evenementenlocatie in beginsel tenminste 6 jaar oud te zijn. Medewerkers van Spieren voor Spieren, van de Evenementenlocatie en/of het beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Deelnemer verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Deelnemer de leeftijd van 6 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Deelnemer de toegang tot deelname aan het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

5.2    Op ieder bezoek van de Deelnemer aan Evenementen van Spieren voor Spieren zijn de Huisregels van Spieren voor Spieren en/of de Evenementenlocatie van toepassing, naast eventuele (algemene) voorwaarden van derden die door of vanwege Spieren voor Spieren zijn ingeschakeld. Deelnemers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van Spieren voor Spieren, en/of die van de Evenementenlocatie en/of de eventuele (algemene) voorwaarden van derden als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen.

5.3    Spieren voor Spieren is gerechtigd om gedurende het Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van de Deelnemers. De Deelnemer:

 1. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
 2. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
 3. stelt noch Spieren voor Spieren noch partijen die met toestemming van Spieren voor Spieren gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
 4. doet jegens Spieren voor Spieren en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portretrecht voor zover het gaat om (audio)visuele opnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
 5. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Deelnemer gemaakte beelden/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Spieren voor Spieren; de Deelnemer zal op eerste verzoek van Spieren voor Spieren, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Spieren voor Spieren is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Deelnemer gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook; en
 6. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Spieren voor Spieren in het kader van openbare orde en veiligheid audio en/of beeldopnamen van de Deelnemer gemaakt kunnen worden.

5.4    Op de Evenementenlocatie is het in beginsel slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. Spieren voor Spieren zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Deelnemer op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. Spieren voor Spieren garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is.

5.5    Spieren voor Spieren zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Deelnemer op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. Van de Deelnemer wordt hiervoor verwacht aanwijzingen van aanwezige medewerkers van Spieren voor Spieren en de locatie op te volgen.

5.6 Het is de Deelnemer niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Deelnemer evenmin toegestaan het imago van Spieren voor Spieren, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners te (doen) schaden. Indien de Deelnemer op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie en/of het imago van Spieren voor Spieren, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners, is de Deelnemer gehouden deze schade te vergoeden.

5.7 De Deelnemer is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Spieren voor Spieren en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.

5.8 Spieren voor Spieren kan naar eigen inzicht nadere voorwaarden stellen aan de toegang tot het Evenement en het verblijf op de Evenementenlocatie, al dan niet in samenspraak met een of meerdere van haar samenwerkingspartners zoals vervoerders (pendelverkeer), ordepersoneel, de brandweer, politie en andere hulpdiensten.

5.9 Indien de Deelnemer weigert zich aan de in dit artikel 7 genoemde (veiligheids)voorschriften te houden en/of anderszins door of vanwege Spieren voor Spieren gegeven ge- of verboden, kan de Deelnemer de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van het Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal en/of anderszins ontstane kosten of enige compensatie anderszins.

5.10 Indien en voor zover bij een bepaald Evenement door of vanwege Spieren voor Spieren expliciet is toegestaan dat minderjarigen het Evenement (kunnen) bezoeken, zijn de ouders en/of voogden van de minderjarigen die het Evenement bezoeken volledig verantwoordelijk voor deze minderjarige Deelnemers en zullen deze ouders en/of voogden zelfstandig zorgdragen voor het toezicht op hun minderjarige en/of voogdij kinderen. In lijn met hetgeen hiervoor in artikel 5.1 is bepaald, kan door of vanwege Spieren voor Spieren aan minderjarige Deelnemers altijd om voorafgaande legitimatie worden gevraagd.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1    Het reizen van en naar, al dan niet met behulp van pendeldiensten, als ook het betreden van, verblijven op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie is voor eigen risico van de Deelnemer.

6.2    Spieren voor Spieren is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van het Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Spieren voor Spieren en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Spieren voor Spieren.

6.3    Spieren voor Spieren is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.

6.4    Indien en voor zover Spieren voor Spieren op welke grond ook jegens de Deelnemer aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Deelnemer geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade en/of tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Spieren voor Spieren zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Spieren voor Spieren is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Deelnemer Spieren voor Spieren onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien Spieren voor Spieren ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

6.5    Deelnemer verklaart zich bekend te zijn met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. Spieren voor Spieren adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

6.6    Spieren voor Spieren kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Deelnemer en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Het gebruik van eventuele kluisjes is geheel op eigen risico. Spieren voor Spieren is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van de Deelnemer. Indien de Deelnemer met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Deelnemer uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) Spieren voor Spieren, zal Spieren voor Spieren op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Deelnemer een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 200.

Artikel 7 – Overmacht

7.1    Spieren voor Spieren kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Deelnemer welke is ontstaan ten gevolge van overmacht in de ruimste zin van het woord en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën en alle overige van de wil van Spieren voor Spieren onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Spieren voor Spieren het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.

Artikel 8 – Klachten en Geschillen

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die tussen een Deelnemer en Spieren voor Spieren ontstaan naar aanleiding van of in verband met de deelname aan het Evenement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

8.3 Ingeval een Deelnemer onverhoopt een klacht heeft met betrekking tot het Evenement en/of de dienstverlening van Spieren voor Spieren, dan kan de Deelnemer hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar spieren@spierenvoorspieren.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van deelname bij Spieren voor Spieren te worden gemeld.

Overige bepalingen

Deze website is eigendom van Spieren voor Spieren. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Spieren voor Spieren - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen en bovenstaande artikelen.

Spieren voor Spieren en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Spieren voor Spieren en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Spieren voor Spieren en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Spieren voor Spieren spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Spieren voor Spieren, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Spieren voor Spieren tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie B.V. transactiekosten berekend. Spieren voor Spieren en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Spieren voor Spieren zullen Spieren voor Spieren en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Spieren voor Spieren en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Spieren voor Spieren geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Spieren voor Spieren en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Spieren voor Spieren daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Spieren voor Spieren en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Spieren voor Spieren wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: spieren@spierenvoorspieren.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Spieren voor Spieren jonger is dan 16 jaar, zal Spieren voor Spieren, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Spieren voor Spieren niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Spieren voor Spieren en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Spieren voor Spieren en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

 

Contactgegevens Spieren voor Spieren

Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Telefoon: 030 2273444

Trap_voor_trap@spierenvoorspieren.nl

Kvk-nummer: 27.16.99.28